Love 2 wed is een onderdeel van  TTProjects

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - versie mei 2020

Handelsnamen LOVE2WED

Website www.love2wed.nl Email info@love2wed.nl

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De opdrachtnemer: Petra Bravenboer en Dennis Tetro Tijsmans

1.2 De opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens diegene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van opdrachtnemer aan de (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Love2Wed (hierna: opdrachtnemer) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever). Ook wel aangeduid als opdrachtovereenkomst.

1.5 Opdracht: de dienst of het product dat door de opdrachtnemer geleverd zal worden.

1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

1.7 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van 'schriftelijk', wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

1.8 Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop de foto- en videografie plaats zal vinden. .

1.9 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de auteurswet.

1.10 Trouwhoogseizoen: de maanden mei tot en met september.

Artikel 2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en tevens op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod

3.1 Opdrachtnmer publiceert een prijslijst met standaard richtprijzen op de website, [www.love2wed.nl].

3.2 Opdrachtnemer doet, op verzoek van opdrachtgever, een aanbod door middel van een offerte.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod op de offerte zijn geldigheid 7 dagen na de datum waarop opdrachtnemer het aanbod deed - offertedatum.

3.4 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.5 Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan 3 maanden na de datum van de bruiloft aan opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtnemer maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.

3.6. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet opdrachtnemer een nieuw aanbod of prijsopgave.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

4.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden door ondertekening van de offerte. Opdrachtgever dient de ondertekende opdrachtovereenkomst binnen 7 dagen na ontvangst digitaal te ondertekenen of gescand retour te zenden via e-mail of post aan opdrachtgever. Vanaf het moment van aanvaarding door opdrachtgever, zal de offerte dienstdoen als overeenkomst. Opdrachtgever zal deze overeenkomst definitief maken door deze ook te ondertekenen en retour te zenden aan opdrachtgever.

4.2 Wanneer opdrachtgever niet zorgdraagt voor de bevestiging zoals genoemd in lid 1, maar wel met het aanbod instemt, of in ieder geval de indruk wekt, en opdrachtnemer werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4.3 Opdrachtnemer behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor de opdrachtnemer onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4.4 Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Opdrachtnemer kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aanpassen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de opdracht in eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal geen invloed uitoefenen op wat er gebeurt, maar zal de situatie vastleggen zoals die is.

5.2 In geval van (onvoorziene) omstandigheden - overmacht waardoor het voor opdrachtnemer niet mogelijk is de opdracht zelf op de uitvoerdatum uit te voeren, zal opdrachtnemer zich inspannen om, voor zover redelijkerwijs mogelijk is, een vervangende fotograaf/videograaf met een vergelijkbare stijl in te zetten. Deze vervangende fotograaf/videograaf zal conform de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer werken. Wanneer het opdrachtnemer niet lukt om een vervangende fotograaf/videograaf te vinden blijft de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het terugbetalen van de door de klant reeds voldane bedragen.

5.3 Opdrachtnemer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.

5.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt onder andere het

tijdig doorgeven van alle benodigde informatie, zoals adressen en parkeergegevens. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

5.5 Opdrachtgever zal in overleg met opdrachtnemer voor een geschikte (foto)locatie zorgen. Wanneer er voor het fotograferen/filmen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding vereist is, komen deze voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt zelf contact op met desbetreffende locatie om de locatie te boeken.

5.6 Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat opdrachtnemer een parkeermogelijkheid heeft in de buurt van de locatie.

5.7 Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor opdrachtnemer zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Hieronder valt onder andere het instrueren van andere aanwezigen.

5.8 Op verzoek van opdrachtgever en indien er voldoende tijd beschikbaar is, zal fotografe ook groepsportretten maken. Hierbij moet opdrachtgever ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste tijdstip bij elkaar gebracht worden. Fotografe zal zelf niet controleren of alle gewenste groepen compleet zijn en of alle gewenste groepen gefotografeerd zijn.

5.9 In het geval dat een andere fotograaf en/of videograaf door opdrachtgever wordt ingezet, bestaat de mogelijkheid dat deze personen ook op beeld worden vastgelegd en dat bepaalde foto's niet gemaakt kunnen worden.

5.10 Als opdrachtnemer werkzaam is tijdens eetmomenten, wenst opdrachtnemer dat opdrachtgever ervoor zorgt dat tijdens het diner een maaltijd beschikbaar is. Indien dit niet door opdrachtgever verzorgd is, dient opdrachtnemer de gelegenheid te krijgen om elders te eten. Dit zal als gevolg hebben dat er niet gefotografeerd/filmd kan worden gedurende minimaal 30 minuten, waarbij opdrachtgever geen recht heeft op korting of restitutie.

Artikel 6. Levering

6.1 Opdrachtnemer hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

6.2 Levering zal niet eerder plaatsvinden dan de factuur ten behoeve van die producten of diensten door opdrachtgever zijn voldaan.

6.3 Opdrachtnemer maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie beelden en zal deze bewerken. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. De foto's worden, naar keuze van fotografe en tenzij anders overeengekomen, geheel in kleur en deels in zwart-wit geleverd.

6.4 Opdrachtgever kan opdrachtnemer na levering verzoeken tot extra bewerkingen van de beelden. Opdrachtnemer zal voor deze extra bewerkingen aanvullende kosten in rekening brengen.

6.5 Opdrachtnemer levert enkel bewerkte beelden en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW bestanden.

6.6 De beelden worden, binnen de geschatte levertijd na de uitvoerdatum geleverd.

6.7 Indien overeengekomen levert fotografe een album overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden.

Artikel 7. Het album

7.1 Opdrachtgever maakt binnen 8 weken na levering van de foto's een selectie van favoriete foto's voor het album, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Indien opdrachtgever de selectie van foto's niet binnen 8 weken na levering van de foto's aan fotograaf kenbaar maakt zal de termijn van levering album uitgesteld worden i.v.m. geplande werkzaamheden.

7.3 Fotografe maakt vervolgens het ontwerp voor het album naar eigen kennis, stijl en inzicht en stelt aan opdrachtgever binnen 4 weken een eerste opmaak van het album beschikbaar.

7.4 Opdrachtgever mag 2 rondes kosteloos wijzigingen met betrekking tot het ontwerp laten uitvoeren. Extra wijzigingsrondes of meer ingrijpende wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met fotografe en tegen betaling van een extra vergoeding per wijziging.

7.5 Opdrachtgever mag binnen 2 maanden na levering van het ontwerp de wijzigingen laten aanbrengen, die fotografe binnen 2 weken zal verwerken.

7.6 Zodra opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor de opmaak van het album en de eindfactuur overgemaakt is, zal fotografe overgaan tot bestellen van het album.

7.7 Indien fotograaf niet binnen 2 maanden een reactie op het ontwerp heeft ontvangen, wordt het laatste ontwerp als akkoord door opdrachtgever beschouwd.

7.8 Het album wordt per post geleverd binnen ongeveer 8 weken na bestelling. In geval van feestdagen en tijdens het trouwhoogseizoen kan er sprake zijn van langere levertijden, waarover fotografe vooraf zo goed mogelijk zal informeren. Indien er sprake is van een langere levertijd dan in eerste instantie door fotografe was gemeld, zal fotografe dit zo snel mogelijk aan opdrachtgever laten weten.

7.9 Na levering dient opdrachtgever het album zo spoedig mogelijk te controleren.

7.10 Opdrachtgever zal het album bewaren op de manier omschreven in de bewaarinstructies die bij het album worden geleverd. Opdrachtgever zal in ieder geval het album thuis op een droge plek, op kamertemperatuur en liggend bewaren. Hierbij dient opdrachtgever zorg ervoor te dragen dat grote temperatuurwisselingen, vocht, vet en vuil vermeden worden en dat het album niet verder geopend wordt dan een in een hoek van 180 graden. Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die niet ontstaan is bij normaal gebruik zijn voor eigen rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Vergoeding

8.1 Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan

worden, rekent opdrachtnemer een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

8.2 Indien onderdelen van de bruiloft uitlopen zal opdrachtnemer enkel in overleg met de opdrachtgever langer blijven. Opdrachtnemer brengt in dit geval de extra uren in rekening a.d.h.v. het afgesproken uurtarief in overeenkomst.

Wanneer overleg op het moment van uitlopen niet mogelijk is, schat opdrachtnemer in of het - voor het leveren van de afgesproken dienst - wenselijk is om de werkzame uren uit te breiden. Deze extra uren worden nadien in rekening gebracht.

8.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is opdrachtnemer gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

8.4 Als aannemelijk is dat opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal opdrachtnemer dit doorberekenen aan opdrachtgever.

8.5 Alle door opdrachtnemer genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Na aanvaarding van de opdracht volgt 2 maanden voor de uitvoerdatum zowel de factuur van de videograaf als van de fotografe.

9.2 Uiterlijk 1 maand voor de uitvoerdatum dient betaling aan zowel fotografe als videograaf voldaan te zijn. Levering van diensten zal niet eerder plaatsvinden dan de factuur ten behoeve van die producten of diensten door opdrachtgever zijn voldaan.

9.3 Wanneer blijkt dat, op de uitvoerdatum, meer kosten worden gemaakt door opdrachtnemer, hetzij in werkuren en of andere kosten (parkeerkosten), zullen deze op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever gefactureerd worden binnen 1 week na de uitvoerdatum.

9.4 Opdrachtgever zal factuur op onjuistheden controleren en, indien noodzakelijk, binnen 5 werkdagen de factuur met opgave van redenen van afwijzen aan fopdrachtnemer retourneren. Na de termijn van 5 werkdagen zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van opdrachtgever op bezwaar.

9.5 De betalingsverplichting blijft ook gelden indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo'n geval geen recht op korting of restitutie.

10. Annulering en opschorting

10.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden of al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.

10.2 Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering noodzakelijk is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

10.3 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

10.4 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt opdrachtnemer een percentage van het overeengekomen bedrag, zie opdrachtovereenkomst, in rekening ter vergoeding van de al gedane werkzaamheden en schade - omzetderving en annuleringskosten

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever tussen definitieve boeking tot 9 maanden voor de uitvoerdatum is een vergoeding verschuldigd voor de al gedane werkzaamheden en annuleringskosten á €500,-.

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever vanaf 9 tot 6 maanden voor de uitvoerdatum brengt opdrachtnemer 30% van het overeengekomen bedrag in rekening.

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever vanaf 6 tot 3 maanden voor de uitvoerdatum brengt opdrachtnemer 50% van het overeengekomen bedrag in rekening.

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever binnen 3 maanden voor de uitvoerdatum brengt opdrachtnemer 75% van het overeengekomen bedrag in rekening ter vergoeding van de al gedane werkzaamheden en schade - omzetderving en annuleringskosten.

10.5 Opschorting van de uitvoerdatum, vanwege zwaar wegende redenen is mogelijk, in goed overleg met opdrachtnemer betreffende diens beschikbaarheid en binnen 9 maanden na de oorspronkelijke uitvoerdatum. Bij opschorting volgens bovenstaande afspraak is restitutie van gedane betalingen niet mogelijk.

10.6 Opschorting van de uitvoerdatum naar een nog onbekende uitvoerdatum of periode die na 9 maanden van de oorspronkelijke uitvoerdatum valt is niet mogelijk, de overeenkomst wordt dan ontbonden conform de annuleringsvoorwaarden. Opdrachtnemer kan naar wens van opdrachtgever een nieuwe offerte opstellen waarin de dan geldende pakketprijs wordt beschreven.

10.7 Opdrachtnemer heeft het recht om bij aanvraag van opschorting de overeenkomst alsnog te ontbinden.

Artikel 11. Auteursrecht

11.1 Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch/filmisch werk van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij opdrachtnemer.

11.2 Het is niet toegestaan foto's/film van opdrachtnemer, in welke vorm dan ook (bewerken/bijsnijden), aan te passen en deze op internet te plaatsen. De aangeleverde, door opdrachtnemer bewerkte, beelden mogen uiteraard wel gedeeld worden met naamsvermelding.

11.3 Opdrachtnemer kan de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld: website, blog, portfolio, op social media, in eigen drukwerk & voor deelname aan wedstrijden.

11.4 Opdrachtnemer mag beelden, na overleg en met toestemming van opdrachtgever, leveren aan derden, waaronder leveranciers van producten of diensten ten behoeve van bruiloften met een specifieke gebruikslicentie.

11.5 Opdrachtgever krijgt van opdrachtnemer een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke/ familie kring en op eigen social media-kanalen, maar niet bewerken. Bij publicatie van de beelden op eigen social media-accounts en de eigen websites dient de naam van opdrachtnemer vermeld te worden of moet in ieder geval de URL van de website van opdrachtnemer bij beelden worden vermeld. Deze licentie voorziet uitdrukkelijk niet in commercieel gebruik van de beelden.

11.6 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden en/of de geleverde beelden (zonder logo) door te sturen aan derden ~ leveranciers. Ook mag opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.

11.7 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.

11.8 Als opdrachtgever beelden aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van opdrachtnemer.

11.9 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

12. Privacy 12.1 Opdrachtnemer zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.

12.2 Ten behoeve van publicatie van de beelden op de eigen website van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer enkel de voornaam of voornamen van opdrachtgever(s), maar nimmer de achternamen publiceren, tenzij anders overeengekomen.

12.3 Opdrachtnemer zal, met uitsluiting van hetgeen hierboven geregeld, persoonsgegevens van opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij bruidspaar deze zelf openbaar maakt op de website of social media-accounts van opdrachtnemer of wanneer bruidspaar aan opdrachtnemer hiervoor toestemming heeft gegeven

13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of diens vertegenwoordigers.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door opdrachtnemer geleverd zijn. Ook is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het ontbreken van beelden.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverd heeft. Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde beeldbestanden zorgen.

13.4 De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag.

Artikel 14. Klachten

14.1 Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan opdrachtnemer. Klachten na de genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

14.2 Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat opdrachtnemer waar mogelijk werkzaamheden kan aanpassen.

14.3 Bij opdrachtnemer ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.

14.4 Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen reageren op een klacht.

14.5 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15. Overmacht

15.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waar opdrachtnemer geen invloed op heeft en die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid, ernstige (familie) omstandigheden, overlijden van partner of 1e/2e graads familieleden van opdrachtnemer, oorlog, natuurrampen of overheidsmaatregelen die niet voorzienbaar zijn.

15.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort of kunnen deze in overleg met de opdrachtgever worden overgenomen door een collega fotograaf/videograaf welke wordt aangewezen door de opdrachtnemer.

15.4 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen langer duurt dan 30 dagen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat aan de andere partij.

15.5 Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van opdrachtnemer

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

16.1 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever medegedeeld.

16.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

17.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

17.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer woonplaats heeft.